Информация за изпълнение на проект „Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД“

Европейски структурни и инвестиционни фондове


Информация за изпълнение на проект
„Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД“

На 14.03.2022 г. месец по-рано от планираният срок, приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.087-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД“, финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, чрез ВОМР процедура BG16RFOP002-2.087 на МИГ „Аврен-Белослав”.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Основната цел на проектното предложение напълно кореспондира с целта на процедурата и Тематична цел 3 и Приоритет 1 от Стратегията за ВОМР, а именно: Повишаване конкурентоспособността на МСП и местната икономика на територията на МИГ Аврен – Белослав, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на устойчив местен бизнес. Целта и изпълненитее дейности по проекта покриват и следната специфична цел: Развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“.
Целта се постига посредством изпълнение на заложена дейност:
Дейност по подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез закупуване на следните ДМА за изпълнение целите на проекта:
– Машина за автоматично дозиране, пълнене и завиване на капачки на бутилки;
– Етикетираща глава със стойка;
– Апликаторна система за етикети;
– Машина за групова опаковка на продукти със стреч-фолио;
– Стерилизатор-сушилня.

С реализирането на проекта и изпълнение на заложените дейности в него се постигна подпомогне дейността на ЕЛИТ ТРАК ЕООД чрез закупуване на ново производствено оборудване, което подпомага:
– повишаване на конкурентоспособността на предприятието;
– повишаване на капацитета на производство;
– разкриване на ново работно място;
– повишаване производителността на компанията;
– засилване на експортния потенциал.

По проекта бяха изпълнена дейности, свързани със закупуването на производствено оборудване за повишаване на производствения капацитет и дейност по информиране и публичност. Информационните материали са поставени, машините са въведени в експлоатация в производствената база на компанията с адрес: с. Китка, общ. Аврен, база ”ELIT GROUP”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 11 месеца.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 183 590 лв., от които 165 231 лв. безвъзмездна финансова помощ и 18 359 лв. собствено финансиране.


–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-2.087-0001 Подобряване на производствения капацитет на ЕЛИТ ТРАК ЕООД,
по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”2014–2020г.чрез Водено от общностите местно развитие по процедура BG16RFOP002-2.087, МИГ Аврен-Белослав”Подобряване на производствения капацитет в МСП”