Публична покана за избор на изпълнители

Информация за публична покана за избор
на изпълнители по проект:

BG16RFOP002-2.087-0001-C01 с бенефициент „ЕЛИТ
ТРАК“ ЕООД

Период за кандидатстване по обявената
процедура за избор на изпълнител/и:
_08.07.2021 г. – 15.07.2021_ г. чрез ИСУН 2020 –
Е-тръжни процедури:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/

Документация _/виж файл – Документация/ _за провеждане
на тръжна процедура за избор на
изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на производствено
оборудване с 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Машина за
автоматично дозиране, пълнене и
завиване на капачки на бутилки – 1 бр.

Обособена позиция 2 – Етикетираща глава
със стойка – 1 бр.

Обособена позиция 3 – Апликаторна
система за етикетиране – 1 бр.

Обособена позиция 4 – Оборудване за
групова опаковка със стреч-фолио – 1 бр.

Обособена позиция 5 –
Стерилизатор-сушилня – 1 бр.”

РАЗЯСНЕНИЯ по
обявена публична покана.
/Изтегли документация от тук./